ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი

ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი პოემა “ბედი ქართლისა” მიხედვით, სადაც სოლომონის და ერეკლეს მომხრეები მსაჯულების წინაშე დებატობდნენ ქართლის ბედის შესახებ 🇬🇪❤️